Algemene- en Betalingsvoorwaarden RdH-Design

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle met RdH-Design aangegane overeenkomsten, door RdH-Design geleverde diensten en alle door RdH-Design gedane schriftelijke, dan wel mondelinge, toezeggingen. Algemene voorwaarden van de klant en/of derden zijn voor RdH-Design niet bindend en niet van toepassing.

2. Aanvaarding en uitvoering opdrachten

2.1 RdH-Design voert de door de klant schriftelijk, dan wel mondelinge bevestigde opdracht voor het ontwerpen van een website naar beste kunnen en weten uit, waarbij de belangen van de klant in acht genomen worden.

2.2 De klant is verplicht voldoende materiaal voldoenend aan artikel 3 te leveren aan RdH-Design en RdH-Design voldoende medewerking te verlenen zodat het RdH-Design mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.

2.3 RdH-Design heeft het recht om een opdracht terug te geven indien er sprake is van een gewichtige reden zoals een verstoorde relatie tussen RdH-Design en de klant of in geval van wanbetaling, surseance van betaling of faillissement van de klant.

2.4 RdH-Design is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

3. Aanlevering materiaal

3.1 Het door de klant aan RdH-Design geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen RdH-Design en de klant.

3.2 De klant verklaart door het aanleveren van materiaal aan RdH-Design dat al het door de klant aan RdH-Design aangeleverde materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de klant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door RdH-Design te laten gebruiken bij het ontwikkelen van de website.

3.3 Het is RdH-Design niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door de klant aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van de klant, met uitzondering van wijzigingen die RdH-Design noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

4. Prijzen

4.1 Alle door RdH-Design opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij deze nadrukkelijk anders zijn aangegeven.

4.2 De klant dient binnen 14 dagen na factuurdatum het aan RdH-Design verschuldigde en op de factuur vermelde bedrag te betalen door middel van een storting of een overschrijving op de door RdH-Design op de factuur vermeldde bank- of girorekening.
4.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en het versturen van een tweede betalingsverzoek nog geen betaling van de klant is ontvangen vervallen de rechten van de klant zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen RdH-Design en de klant en deze Algemene Voorwaarden en behoudt RdH-Design zowel het door de klant betaalde voorschot als de rechten over de website, zonder de verplichting de website over te dragen aan de klant dan wel alsnog op te leveren.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragings-rente verschuldigd die gelijk is aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

4.5 Vanaf de vervaldatum is de klant tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

4.6 Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld.
5. Webwinkels en Content Managing System (CMS)

5.1 RdH-Design maakt gebruik van bepaalde opensource systemen op het internet, als basis voor een website, nieuwsbrief, te weten:
CMS Made Simple
MailChimp
Wordpress

5.2 RdH-Design is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door bovengenoemde bedrijven, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website c/q webwinkel verloren gaan.

5.3 Ook andere gevaren voortkomend uit onjuist onderhoud door bovengenoemde bedrijven, zoals hacken van websites c/q webwinkels kunnen niet worden verhaald op RdH-Design.

5.4 Content Managing Systeem (CMS) houdt in dat de eigenaar van de website de tekst en de afbeeldingen binnen het content kan aanpassen of wijzigen. Ook bestaat de mogelijkheid om extra pagina’s aan te maken. Echter het is niet mogelijk om zelf de lay-out van de website, zoals menubalken, achtergrondkleuren en toegevoegde modules aan te passen. Dit gebeurt namelijk buiten de website op speciale stylesheets (CSS).

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 RdH-Design garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

7.2 RdH-Design is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van RdH-Design . RdH-Design is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

7.3 Indien RdH-Design, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 De klant is gehouden RdH-Design te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen RdH-Design mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is RdH-Design niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

René den Heijer
De Gondel 11
3742 GM Baarn
Nederland
Telefoon: + 31 (0)6 204 35 817

Home


info@rdh-design.nl

Rabobank: NL85 RABO 0309012783  |    Kamer Van Koophandel Gooi En Eemland: 59786639